ภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะของความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้  เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ  ซึ่งพบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และพบอุบัติการณ์การเกิดโรคในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง
 

ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบนั้นถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนและเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก   ที่ต้องทำการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้เกิดการทำลายเนื้อสมองส่วนที่เกิดหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่เกิดอย่างปัจจุบันทันด่วน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกกลุ่มวัย โรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นโรคที่สร้างความเครียดให้กับผู้ป่วยและญาติ เเละเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มภาวะโรคเรื้อรังที่กระทรวงสาธารณะสุข นั้นให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องมีการให้ข้อมูลความรู้ กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ เนื่องจากผลเสียต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้น ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ  ความสูญเสียทางด้านทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆตามมา การที่เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้น  ทำให้ประเทศต้องมีการสูญเสียในด้านการเงินเพื่อที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ เนื่องจากเป็นภาวะที่เกิดผลกระทบเรื้อรังที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศส่วนหนึ่ง

        จะเห็นได้ว่าการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายและทำให้เกิดคุณภาพดีที่สุด