• LOGIN
  • No products in the cart.

Services

บริการจาก เมื่อวานป้าทานอะไร?

What we do

‘เมื่อวานป้าทานอะไร?’ ยินดีให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรภายนอกต่างๆ ที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ดังนี้

  • การเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัด

ให้บริการในส่วนของการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัดให้แก่องค์กรที่สนใจ ทั้งการบรรยายเชิงวิชาการ และการบรรยายเชิงให้ความรู้กับประชาชน ในรูปแบบของงานนำเสนอ Powerpoint

  • บริการแปลบทความเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

ให้บริการแปลข้อมูลทางวิชาการ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นข้อมูลที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์

  • บริการข้อมูลทางด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัด

ให้บริการข้อมูลทางด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัดเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในสื่อต่างๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการรองรับ พร้อมแหล่งอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบกลับได้ทางวิทยาศาสตร์

  • บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ

ให้บริการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัด โดยมีหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจสอบ

  • Workshop เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในชีวิตประจำวัน

ให้บริการจัด Workshop เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัด ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ให้แก่องค์กรที่สนใจ โดยประกอบด้วยกิจกรรมในส่วนของการบรรยายให้ความรู้ และฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Past Events

  •  หมายเหตุ

งานบริการวิชาการของชมรมฯ ตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ และอ้างอิงหลักฐานงานวิจัยเป็นหลัก ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการบริการงานที่มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการใช้ข้อมูลเพื่อมุ่งหวังในเชิงพาณิชย์มากกว่าการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค วิทยากรที่ให้บริการทางวิชาการทั้งหมด เป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยแล้ว)

Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X