• LOGIN
  • No products in the cart.

Sale!

NTX-01 โภชนาการกับโรคมะเร็ง

฿329.00 ฿249.00

Description

[โภชนาการกับโรคมะเร็ง]
Thanit Vinitchagoon, BS., CDT.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริโภคอาหารและการปรับวิถีชีวิตเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
  • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริโภคอาหารและการปรับวิถีชีวิตขณะรับการรักษา และหลังจากการรักษามะเร็ง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโภชนาการและมะเร็งเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

หัวข้อ

  • กินดี อยู่ดี ป้องกันมะเร็ง
  • กินดี อยู่ดี เมื่อเป็นมะเร็ง
  • เขาบอกว่า … จริงหรือไม่?
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X