• LOGIN
  • No products in the cart.

[โภชนาการกับโรคมะเร็ง]

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

  • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริโภคอาหารและการปรับวิถีชีวิตเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
  • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริโภคอาหารและการปรับวิถีชีวิตขณะรับการรักษา และหลังจากการรักษามะเร็ง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโภชนาการและมะเร็งเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

4

1 ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X